Kennis en vaardigheden / skills

Contact.

5 jaar ervaring en internationale status op alle onderstaande gebieden.

(X)HTML

Uitstekende kennis van alle soorten en smaken (X)HTML.

 1. Rated XHTML op A List Apart.

CSS

Uitstekende kennis van CSS, niveaus 1 en 2. Enige kennis van de (tot nu toe nauwelijks geimplementeerde) CSS3 modules.
Op deze site vindt u onder andere een verslag mijn onderzoek naar CSS2 in verschillende browsers.
Ik heb bij mijn voormalige werkgevers CSS cursussen gegeven en deze bij enige freelance klanten herhaald.

 1. CSS Hints for Internet Explorer 5 on Mac in AppleDev.

JavaScript

Opererend op internationaal goeroe-niveau. Op deze site vindt u vele tientallen pagina's met details over JavaScript in de verschillende browsers.
Op dit moment bezig met het ontdekken waar de W3C DOM goed voor is in praktische websites.

 1. Hoofdstuk 6 in Web Professional's Handbook, uitgegeven door het helaas failliete Glasshaus. U kunt mijn hoofdstuk hier en hier lezen.
 2. JavaScript in Mac Browsers in AppleDev.
 3. What shall we do with the W3C DOM? op Evolt.
 4. Mede-redacteur van David Flanagan, "JavaScript, the Definitive Guide", 4e editie, O’Reilly, 2001, hoofdstukken 17 tot en met 19 (W3C DOM).
 5. Twee hoofdstukken over JavaScript voor Peter Kentie's "Webdesign in de praktijk", 5e editie, Addison & Wesley, 2001

Browsers

Veelomvattende kennis van alle moderne en de meeste oude browsers en hun ge- en misdragingen, die ook op deze site uitgebreid worden behandeld. Onder moderne browsers versta ik Explorer 5+ Windows, Explorer 5 Mac, Mozilla, Opera 7 en Safari. Elke site die ik maak werkt in al deze browsers, tenzij expliciet anders aangegeven.

 1. Browser Wars II: The Saga Continues on Evolt
 2. Toen de makers van Apple's Safari browser moesten specificeren hoe hun browser de W3C DOM ondersteunt, verwezen ze voor het gemak naar mijn site.
 3. Ik ben lid van een Opera mailing list waarop ik niet-publieke versies mag testen en er commentaar op geven.

Tekstschrijven

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, passieve beheersing van Frans en Duits. Uitgebreide ervaring met tekstschrijven voor websites.

 1. Maandelijkse column Keep it Simple in Digital Web Magazine.
 2. Jaaroverzicht 2002 in Naar Voren.
 3. "Veronika Pöschl at Carla Koch" in: Ceramics: Art and Perception, no. 50, 2002
 4. "De Thidrekssaga. Waarheid in oude verhalen?", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 110e jaargang, aflevering 4, 1997.

Interactieontwerp

Uitgebreide ervaring in interactieontwerp voor websites. Hoewel ik geen officiele opleiding heb genoten, blijkt mijn encyclopedische kennis van moderne CSS en JavaScript een groot voordeel: ik ben uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden van moderne browsers en kan interactie-oplossingen bedenken en uitvoeren waarvan anderen niet wisten dat ze mogelijk waren.

 1. Forms, usability, and the W3C DOM in Digital Web Magazine

Contact.

Five years of experience and international status for the following skills.

(X)HTML

Excellent knowledge of all flavours of (X)HTML.

 1. Rated XHTML on A List Apart.

CSS

Excellent understanding of CSS, levels 1 and 2. Some understanding of the (as yet hardly implemented) CSS3 modules.
On this site you can find my research into CSS2 in various browsers.
I have given CSS courses for my former employers and for several freelance clients (in Dutch).

 1. CSS Hints for Internet Explorer 5 on Mac on AppleDev.

JavaScript

International guru-level JavaScripter. On this site you'll find dozens of pages with detailed descriptions of JavaScripts in the various browsers.
Currently I am discovering what the W3C DOM is good for in practical web sites.

 1. Chapter 6 in the Web Professional's Handbook, published by the sadly defunct Glasshaus. You can read my chapter here and here.
 2. JavaScript in Mac Browsers on AppleDev.
 3. What shall we do with the W3C DOM? on Evolt.
 4. Co-editor of David Flanagan, "JavaScript, the Definitive Guide", 4th edition, O’Reilly, 2001, chpaters 17 to 19 (W3C DOM).

Browsers

Excellent knowledge of all modern and many older browsers and their quirks and problems. These are treated on this site. Modern browsers are Explorer 5+ Windows, Explorer 5 Mac, Mozilla, Opera 7 and Safari. Every site I make works in all these browsers, unless I specifically note otherwise.

 1. Browser Wars II: The Saga Continues on Evolt
 2. When the creators of Apple's Safari browser had to specify the W3C DOM support of their browser they took the easy way and referred to my site.
 3. I'm a member of an Opera mailing list on which I can test non-public versions and comment on them.

Copywriting

Excellent command of the Dutch and English languages, passive knowledge of French and German. Experience with copywriting for web sites.

 1. Monthly column Keep it Simple in Digital Web Magazine.
 2. "Veronika Pöschl at Carla Koch" in: Ceramics: Art and Perception, no. 50, 2002

Interaction design

Experience in interaction design for web sites. Although I don't have a formal education, my encyclopedic knowledge of modern CSS and JavaScript more than makes up for this lack: I am excellently informed of the possibilities for interaction design in modern browsers and can propose and execute interaction solutions that others didn't know were feasible.

 1. Forms, usability, and the W3C DOM in Digital Web Magazine